TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde istihdama katılma oranının erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 olduğunu belirten SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, İzmir’de aktif çalışan kadın sigortalı sayısının 542 bin 658 kişi ile toplam sigortalı sayısının yüzde 37’sine tekabül ettiğini ifade etti.

SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve istihdam teşvikleri aracılığıyla kadınların iş hayatına katılımının desteklenerek kolaylaştırıldığına, böylelikle kayıtlı istihdam içerisinde kadınların işgücüne katılma oranının artırıldığına vurgu yaptı. Kurt, kadınların iş hayatında aktif rol oynamalarının gerek toplumsal refah gerekse iş hayatındaki cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğinin sağlanması açısından önem arz ettiğini belirtti.

Kadınların istihdamının ve iş yaşamına katılımlarının artırılmasına yönelik bazı uygulamaların detaylarına da yer veren Kurt, Türkiye genelinde işe girme oranının erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüze 35,5 olduğunu, İzmir’de aktif çalışan kadın sigortalı sayısının 542 bin 658 kişi ile toplam sigortalı sayısının yüzde 37’sine tekabül ettiğini ifade etti.

Doğum izni kullanılmasında sağlanan iyileştirme

SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, 13 Şubat 2011 tarihinden itibaren kadın sigortalının erken doğum yapması halinde kullanamadığı doğum öncesi izinlerinin doğum sonrası iznine eklenmesinin sağlandığını, ayrıca yine bir yenilik olarak üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine de sekiz haftalık analık izni kullanma hakkı tanındığını,

kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verildiğini, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı amacıyla, kadın işçiye veya üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı tanındığını, çocuğun engelli doğması hâlinde de bu sürenin üç yüz altmış gün olarak uygulandığını, belirtti.

Doğum borçlanması

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olan kadınlara, üç defaya mahsus olmak üzere her bir doğum tarihinden sonraki iki yıllık süre için borçlanma hakkı verildiğini belirten İl Müdürü Kurt, “Bu haktan faydalanabilmek için iki şart bulunmaktadır. Birincisi doğum yapan kadının söz konusu iki yıllık sürede uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması, ikincisi ise çocuğun yaşamasıdır. Bu madde ile kadın sigortalılara doğum sonrası çalışamadıkları süreleri borçlanmak suretiyle daha kolay emekli

olma hakkı sağlanmıştır.” dedi.

Sürekli bakıma muhtaç çocuğu olan kadınlara sağlanan ayrıcalık

Malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar için ayrı bir düzenleme yapıldığını ifade eden Yavuz Kurt, şunları söyledi: “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.10.2008) sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. Bu uygulama ile sürekli bakıma muhtaç çocuğu olan kadın sigortalılara hem daha az prim ödeyerek hem de daha genç yaşta emekli olma hakkı tanınmıştır. Örneğin, normal bir sigortalı bir tam yıl çalıştığında 360 gün prim ödeme gün sayısı kazanmaktayken, bahse konu durumda olan kadın sigortalılarımız bir tam yıl için ilave prim yükü de olmaksızın 450 prim ödeme gün sayısı kazanmaktadır. İlaveten her bir ilave prim ödeme gün sayısı kadın sigortalının emekliliğine esas yaş haddinden de indirilmektedir.”

Kadın istihdamı teşvik ediliyor

İl Müdürü Yavuz Kurt, kadınların çalışma hayatına katılımının kolaylaştırılması amacıyla kadın sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik özel teşviklerin verildiğini belirterek, “Bu teşviklerden ilki ’Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik’tir. 01 Mart 2011 tarihinden itibaren işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve işyerinde fiilen çalıştırılan 18 yaşından büyük kadınların, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerine ait tutarın tamamı (yüzde 20,5) kanunda öngörülen sürelerle (24 ay ile 54 ay arasında) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Bahse konu teşvikin uygulanma süresi Cumhurbaşkanımızın kararıyla 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.” dedi.

Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar kayıtlı istihdama kazandırılıyor

Özellikle kadınların çalıştığı emek yoğun bir sektör olan ev hizmetlerinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlükte olan 5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine dikkat çeken İl Müdürü Kurt, “Kayıt dışı istihdam oranının yüksek olduğu çocuk/yaşlı/hasta bakımı veya temizlik gibi alanlarda çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ev hizmetleri sektörünün kolay işverenlik kapsamına alınmasıyla birlikte sigortalılar çok daha kolay bildirim usullerine tabi tutulmuşlardır. Bu kapsamda ev hizmetlerinde çalışanların kayıtlı istihdamı desteklenmekte olup Ek-9 uygulaması Türkiye’de ev hizmetlerine verilen değeri artırarak bu sektördeki emeğin görünür hale gelmesine katkı sağlamıştır” diye konuştu.

Kaynak: iha